(Vui lòng ch?n ng?n ng? yêu thích)
         Main Content
         Th?c m?c v? ??t vé Làm th? t?c lên máy bay Tr?ng thái chuy?n bay
         ??t vé cho chuy?n bay

         Ch?n lo?i chuy?n ?i Nhi?u thành ph? và ?i?m d?ng
         • {{errorMsg.Msg}}
         Ch?n sân bay
         Ch?n ngày c?a b?n

         DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY {{filghtsearch.date | date:' d MMM, yyyy'}}

         DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY

         Vui lòng ch?n ngày kh?i hành c?a b?n.

         {{topBarDateSelector.errorMessage}}

         • {{errorMsg.Msg}}

         Vui lòng ch?n ngày kh?i hành c?a b?n.
         {{calPassengers()}} Hành khách
         Thêm khách
         Ng??i l?n (12+)
         Thanh niên (12-15)
         ??a tr? (2-11)
         Tr? s? sinh (0-2)
         * T?ng s? hành khách không th? v??t quá 9 ng??i (bao g?m c? Tr? s? sinh).

         R?t ti?c, t?ng s? hành khách không ???c phép v??t quá 9 ng??i (bao g?m c? tr? s? sinh).

         R?t ti?c, t?ng s? ng??i l?n không ???c phép v??t quá 9 ng??i.

         R?t ti?c, t?ng s? tr? em không ???c phép v??t quá 8 ng??i.

         R?t ti?c, s? hành khách tr? s? sinh không ???c phép v??t quá s? hành khách ng??i l?n.

         Ti?p t?c

         R?t ti?c, t?ng s? hành khách không ???c phép v??t quá 9 ng??i (bao g?m c? tr? s? sinh).

         R?t ti?c, t?ng s? ng??i l?n không ???c phép v??t quá 9 ng??i.

         R?t ti?c, t?ng s? tr? em không ???c phép v??t quá 8 ng??i.

         R?t ti?c, s? hành khách tr? s? sinh không ???c phép v??t quá s? hành khách ng??i l?n.

         • {{errorMsg.Msg}}
         {{filghtsearch.travelValue}}
         • {{errorMsg.Msg}}
         B?n có mu?n s? d?ng mã khuy?n mãi không?
         • {{errorMsg.Msg}}
         Nh?p mã h?i viên Công Ty
         • {{errorMsg.Msg}}
         • {{errorMsg.Msg}}
         S?N SàNG ?óN NH?N
         THáCH TH?C M?I
         Khám phá
         các d?ch v? b? sung
         TR?I NGHI?M
         CHINA AIRLINES

         Thêm s? ki?n

         老重庆时时采彩开奖记录 611| 443| 98| 491| 791| 881| 170| 221| 581| 836| 401| 893| 419| 833| 695| 452| 104| 827| 887| 500| 461| 902| 680| 116| 860| 119| 956| 629| 842| 476| 380| 797| 320| 908| 773| 776| 392| 803| 347| 305| 203| 542|